ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

        •งานสำรวจออกแบบและจัดทำ ข้อมูลด้านวิศวกรรม

        •งานควบคุมงานอาคารตามระเบียบกฎหมาย

        •งานควบคุมการก่อสร้างงานออกแบบ และเขียนแบบ

        •งานรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานสำนักงานกองช่าง

        •งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิค แก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น

 

1

2

3a