เอกสารดาวน์โหลด


         แบบตัวอย่างโครงการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานถนน - ทางเดินและทางเท้า ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานงานก่อสร้างถนนลูกรัง ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานงานก่อสร้างท่อลอดกลม ดาวน์โหลด
           - มาตรฐานเครื่องหมายจราจร ดาวน์โหลด

ข้อระเบียบ/กฎหมาย


           - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. ๒๕ ดาวน์โหลด
           - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดาวน์โหลด
           - กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด
          - กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ดาวน์โหลด