ฝ่ายเครื่องจักรกล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

        •แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรประจำปี

        •งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

        •งานแผนงานและควบคุม การบำรุงรักษา

        •ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ

        •งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น

        •งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิค และเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น

16

17