ประกาศ อบจ.ลำปาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบจ.ลำปาง

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

 

pdf lnd thumb