พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

1. ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพาน และบำรุงรักษาสายทางอื่นให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

2. ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ และน้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนจังหวัดลำปาง

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง โดยประสานการทำงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย

4. อนุรักษ์/บำรุง/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนจังหวัดลำปาง

5. พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะ ให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการ เชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน

6. ส่งเสริม/สนับสนุน และให้การสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริหารสาธารณะที่เหมาะสม โดยการประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน

7. ส่งเสริม/สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้/ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่น เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

9. ส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบท ที่หลากหลาย และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลำปางตลอดไป

10. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพัฒนาและการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน โดยดำเนินการร่วมรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. เสริมสร้างการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำปางให้รวดเร็ว ทั่วถึง และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง

12. มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การตระหนักรู้ถึงหน้าที่/สิทธิ และจิตสำนักของการเป็นพลเมืองที่ดี โดยดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริม ให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิควิธีการร่วมสมัย ในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ตลอดจนถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง

14. ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าบนพื้นฐานองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก

15. ช่วยเหลือ/สนับสนุนส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อประสานแผนการทำงาน ประสานงบประมาณ และประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในระดับพื้นที่