รายงานผลการดำเนินการมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

pdf lnd thumb