ความหมายของตราเครื่องหมายสัญลักษณ์

 

lppao logo 65

    

ไก่ขาว หมายถึง   สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

ขนไก่และขวดน้ำหมึก หมายถึง การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ฟันเฟือง หมายถึง   การขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

                           

ความหมายของสี

        พื้นในวงกลมสีเขียว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

       ขอบวงกลมรอบนอกสีบานเย็น หมายถึง สีประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง