soblppao.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 (สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง)