อบจ.ลำปาง และ สสส. ร่วมหารือขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
298755158_428683035953682_7010136453352147990_n.jpg
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง (Node Flagship) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน ทีมประเมิน สสส.พร้อมคณะเข้าพบเพื่อให้สัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์ Node Flagship ลำปาง และหารือการประสานความร่วมมือปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
โดยนายกตวงรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ สสส.ได้เคยหารือเรื่องการจัดการหมอกควันไฟป่าเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้เสนอโครงการเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ขณะนี้ อบจ.ลำปางได้นำโครงการฯ บรรจุเข้าในแผนพัฒนา อบจ.ลำปางแล้วเพื่อตั้งข้อบัญญัติและดำเนินโครงการในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้นเห็นควรจะต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา มอบหมายหรือแบ่งภารกิจการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้การทำงานในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ในประเด็น ลำปาง เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หารือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ การจัดการหมอกควันไฟป่าและผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายของนายกตวงรัตน์ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวลำปางอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ.
 
 
      298396307_428683145953671_281221203002044138_n.jpg    298219863_428683049287014_662181540722707957_n.jpg    298199627_428682949287024_8248938621449243803_n.jpg
 
     298607117_428683005953685_4463984848485754046_n.jpg    298215060_428683075953678_3516908222265929765_n.jpg   298175742_428683085953677_1714797702346426027_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel