295703113_419488323539820_4488425286898222553_n.jpg

 

          วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายกอบจ.ลำปาง​ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างและผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกับ ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร, ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคาร 4 หลัง บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดสนใจนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม #และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด #อันเป็นการสร้างงาน #อาชีพ #นำรายได้เข้าสู่จังหวัดลำปางอีกทางหนึ่ง
 
          โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณารูปแบบการปรับปรุงอาคารทั้ง 4 หลัง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับงาน อาทิ โซนนิทรรศการ ซึ่งต้องโชว์นิทรรศกาลรูปแบบใหม่ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถมีปฏิสัมพันธ์ สามารถสืบค้นข้อมูล หรือเป็นที่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับประวัติของจังหวัดลำปาง การจัดนิทรรศการควรมีการปรับเปลี่ยนตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนดำเนินการปรับปรุงอาคารต่อไป
 
 
295635976_419488026873183_2304230531627980313_n.jpg  295740071_419488270206492_237499577229180803_n.jpg  295719247_419488253539827_8957787886822784698_n.jpg
 
295054342_419488083539844_6069506040464513266_n.jpg  295747523_419488490206470_7860747272127825571_n.jpg  296113465_419488760206443_3828623655252769787_n.jpg
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel