เลือก ลป.ถ 1-0052 บ้านศาลาดอน-บ้านแพะดอนตัน เตรียมปลูกต้นเหลืองอินเดีย ประดู่ดอกแดง และชมพูพันธ์ทิพย์ สร้างถนนสวยงาม สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย

     นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เตรียมดำเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม และเรื่องการรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการประกอบด้วย แนวทางการดำเนินโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” แนวทางการดำเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และแนวทางดำเนินโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

     ในส่วนของแนวทางการดำเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกถนนลป.ถ 1-0052 บ้านศาลาดอน-บ้านแพะดอนตัน เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาดอน ชุมชนบ้านหนองเจริญ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ยาว 4,050 เมตร กว้าง 7.00-8.00 เมตร โดยสองข้างทางจะปลูกต้นเหลืองอินเดีย ประดู่ดอกแดง และชมพูพันธ์ทิพย์ เพื่อให้ถนนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

     ทั้งนี้ นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง และคณะทำงานร่วมประชุมเรื่อง การดำเนินการพัฒนา “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมถึงการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงดูแล และรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 

                         

 

 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao