061274.jpg

อบจ.ลำปางสืบสานงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีเปิดงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณถนนหน้าวัดบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

งานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561 โดยที่ทำการปกครองอำเภอเถินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดงานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ปกครองอำเภอเถินในอดีต รวมถึงการสืบสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่คนในท้องถิ่นได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิม ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอเถิน ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของพื้นถิ่นเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่/ภารกิจส่วนหนึ่งในด้านการจัดการศึกษา ทำนุบำรุง ศาสนาและบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท กิจกรรมภายในงานมีการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง

อนึ่ง อำเภอเถินเป็นเมืองโบราณที่สำคัญเมืองหนึ่งในเขตแคว้นล้านนามีหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่มาของสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมือง คือ ตำนานเมืองสังฆเติ๋น ซึ่งมาจากการที่ในอดีตอำเภอเถินไม่มีผู้ปกครองเมืองและได้ยึดถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลักในการปกครอง ตักเตือน แนะนำให้ประชาชนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามมากว่า 1,383 ปี จึงมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ก๋องปู่จา มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่อำเภอเถินจึงมีฉันทามติว่าสมควรจัดงานประเพณีเมืองสังฆเติ๋น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดขบวนนำประชาชนในพื้นที่พร้อมเครื่องไทยทานน้อมนำมาถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและแสดงความสำนึกในพระคุณของพระสงฆ์ที่ช่วยปกครองเมืองเถินให้มีความสงบร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบัน และเดิมอำเภอเถินมีชื่อว่า “เมืองสังฆเติ๋น” มีความหมายว่าเมืองที่ปกครองโดยพระสงฆ์ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อในปัจจุบันว่า “เถิน”.

                                     061275.jpg         061277.jpg         061280.jpg 

                                                                       061278.jpg       061279.jpg     

ภาพ : กองการศึกษา อบจ.ลำปาง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao