061235.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุม-ศึกษาดูงาน“บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society”

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง นายวัฒนา สิทธิวัง รองประธานสภา อบจ.ลำปาง น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัดฯ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการประชุมและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับการประสานงานจากสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โครงการประชุมและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุอันจะเป็นการปูพื้นฐานของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่ดีในระยะยาว และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย โเทศนาธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

                    061232.jpg    061234.jpg    061237.jpg

                                                                                                             061238.jpg

ภาพ : น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao