28116125.jpg

ปอเทืองหลัง อบจ.ลำปาง งามอร่าม คาดอีก 1-2 สัปดาห์ งดงามทั่วทุ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองรวมพื้นที่ จำนวน 50 ไร่

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยเน้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองอร่่ามบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม ในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม วันดินโลก และเพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ล่าสุด ขณะนี้ทุ่งปอเทืองกำลังเริ่มทะยอยออกดอก ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์จะเหลืองอร่ามบานสะพรั่งรอรับการมาเยือนของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดพื้นที่ให้เที่ยวชมความงามในพื้นที่ดังกล่าว และขอความร่วมมืออย่าเด็ดดอกไม้ และเดินในแปลงปอเทืองเพื่อเป็นการรักษาสภาพพื้นที่และความสวยงามให้คงอยู่นาน ๆ .

                                  28116128.jpg    28116123.jpg    28116126.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ / รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao