Untitled-1.jpg

อบจ.ลำปาง รุกงานถนนและแหล่งน้ำ สร้างลำปางเป็นเมืองสวย น้ำใส ตามโครงการ"ลำปางสะอาด"

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการ ลำปางสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลำปางว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปางตามโครงการ “ลำปางสะอาด” ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน จุดที่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จากแยกภาคเหนือ – แยกเข้า อ.เกาะคา และกิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา จุดที่ 4 แม่น้ำวังฝั่งใต้ และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดกู่คำ และเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทางถนนสายทางใหม่จำบอน-หนองละคอน ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของอบจ.ลำปาง ตั้งอยู่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปนั้น อบจ.ลำปางมีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 70-80 สายทาง ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ทั้งเงินสะสมและเงินกู้ ขณะนี้กู้ไปจำนวน 197 ล้านบาท จำนวน 37 ล้านบาทก็จะดำเนินการจัดทำให้เป็นถนนสะอาด ส่วนงบประมาณประจำปีก็ได้ตั้งไว้เพื่อดำเนินการในเรื่องของแสงสว่าง ไหล่ทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดของแม่น้ำ โดยกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำวัง แม่น้ำงาว แม่น้ำตุ๋ย แม่น้ำจาง ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ การกำจัดผักตบชวาบริเวณลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำห้วยแม่จางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน และเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้สะอาด สามารถนำไปใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตร

“การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดลำปางในการขับเคลื่อน“ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เพื่อให้ลำปางเป็นเมืองสวย น้ำใส ตามโครงการลำปางสะอาด” นายทองดี กล่าว.

 

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao