04096102.jpg

อบจ.ลำปาง เติมความรู้ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ"

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ลำปาง และข้าราชการร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ

การอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ"จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และอบจ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งทราบมาตรฐานและแนวทางตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาอบจ. สมาชิกสภาอบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือรวม 600 คน

                     04096108.jpg     04096109.jpg     04096101.jpg    

                                04096105.jpg   04096101.jpg    04096104.jpg

ภาพ : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao