28280115_2049647881742111_887417320836694016_n.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำโดยนายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมทั้งรองนายกฯ, เลขานุการฯ, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา , กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร รูปแบบใหม่ตามหลักสุขาภิบาล ประกอบด้วย 1.ระบบกำจัดกลิ่นและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรทันสมัยร่วมกับการใช้แรงงานมนุษย์ทำการคัดแยกขยะเพื่อนำส่วนที่ยังมีคุณค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 3.ระบบการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 4.การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพ 5.ระบบการลดปริมาตรขยะมูลฝอยประเภทอนินทรีย์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ก่อนนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรที่จัดสร้างขึ้น นับเป็นศูนย์กำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับขยะมูลฝอยจากชุมชนมาบริหารจัดการได้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ถึง 6 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง คือ อำเภอเมือง เกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ แม่เมาะ และเสริมงาม ในปริมาตรสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ 350 ตัน/วัน เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไป

28468384_2049641958409370_8603804475917860864_o.jpg 28378429_2049645988408967_1385842464446742528_o.jpg28471526_2049642651742634_2768333694761435136_o.jpg 28280014_2049637625076470_4593785419371380736_o.jpg 28468433_2049637495076483_7295868728195940352_o.jpg