28276771_2043996405640592_4589412394505338711_n.jpg

ผอ.กองช่างติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางเขต อ.งาว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยาง เขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นำสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และการบำรุงรักษา สายทางอื่น.

28167185_2043996408973925_8979743202922690985_n.jpg 28167835_2043996492307250_3158137974228038796_n.jpg