IMG_9949.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส และกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำทีม หัวหน้าสาวนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส และกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นนโยบายของ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส เป็นกิจกรรมที่ทำให้สถานที่ทำงานและสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกิดความสะอาดเรียบร้อย และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ตามหลัก 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และกิจกรรมการออกกำลังกาย ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีสุขภาพแข็งแรง ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

IMG_0026.jpg IMG_0055.jpg IMG_0119.jpg

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการนำของนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีแนวนโยบายที่จะสร้างสวนสาธารณะหนองกระทิงให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน เบื้องต้นได้เร่งปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมห้องสุขา รวมถึงการ "สร้างลานสุนทรีย์ ดนตรีในสวน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพื้นที่แห่งความสุข โดยจุดเด่นของสวนสาธารณะหนองกระทิงอยู่ที่อาณาบริเวณที่กว้างขวาง รายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และสระน้ำขนาดใหญ่ เหมาะต่อการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้เป็นที่ได้รับความนิยมของชาวลำปางต่อไป

IMG_0149.jpg IMG_0159.jpg IMG_0189.jpg