iNSC_3827.jpg

23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายทองดี  จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการจัดงานดนตรีในสวน และการเตรียมจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมหารือถึงโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะส่งเสริมในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมให้กับประชาชน เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณะชนและพัฒนาตนเอง อาทิ จะจัดให้มีลานแสดงดนตรี ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีโฟล์คซองคำเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การฟ้อน การตีกลองสะบัดชัย การแสดงวงปี่พาทย์ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้พร้อมรับกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น   


iNSC_3881.jpg iNSC_3894.jpg

iNSC_3856.jpg iNSC_3831.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1904812256225675