i2710606.jpg

 

อบจ.ลำปาง ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน-เมืองปาน” วันที่ 3 พ.ย.2560 ณ ริมน้ำแม่มอญ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน จัดงานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน-เมืองปาน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมน้ำแม่มอญ บ้านหลวงแจ้ซ้อน หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ชมการแข่งขันชกมวยไทย และชมการแสดงของเด็กและเยาวชน พื้นที่เขตอำเภอเมืองปาน

สำหรับผู้ที่สนใจด้านการประกวด/แข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้
1.การประกวดนางนพมาศ คุณสมบัติผู้ประกวด ต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 ปี ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำปางอย่างน้อย 1 ปี ต้องเป็นนางนพมาศที่มีกระทงส่งเข้าประกวดและดำเนินการสมัครก่อนขึ้นเวที

2.การประกวดกระทง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.1 ประเภทสวยงาม หลักเกณฑ์ประกวด จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 2.5 เมตร มีรถขบวนแห่กระทงนางนพมาศ พร้อมมีขบวนวัฒนธรรมประกอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 100 คะแนน 
1) ความสวยงาม ประณีต จำนวน 20 คะแนน 
2) รูปทรงสมส่วน และความยากง่าย จำนวน 20 คะแนน 
3) การตกแต่งรถขบวนพร้อมนางนพมาศ จำนวน 20 คะแนน 
4) สามารถสื่อความหมาย จำนวน 20 คะแนน 
5) มีขบวนวัฒนธรรมประกอบกระทง จำนวน 20 คะแนน

2.2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ หลักเกณฑ์การประกวด จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 2.5 เมตร ใช้วัสดุหลากหลายหรือประยุกต์ สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย มีรถขบวนแห่กระทง พร้อมนางนพมาศ
เกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 100 คะแนน 
1) ความประณีต สร้างสรรค์ สื่อความหมาย จำนวน 20 คะแนน 
2) รูปทรงสมส่วน และความยากง่าย จำนวน 20 คะแนน 
3) การตกแต่งรถขบวนพร้อมนางนพมาศ จำนวน 20คะแนน 
4) เข้าหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน 20 คะแนน 
5) มีขบวนวัฒนธรรมประกอบกระทง จำนวน 20 คะแนน

ผู้ส่งกระทงใหญ่ต้องส่งใบสมัคร ณ กองการศึกษา อบต.แจ้ซ้อน ในวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. และต้องไปรายงานตัวพร้อมกระทง ณ บริเวณกองอำนวยการ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 16.00-18.00 น.

สำหรับผู้ประกวดนางนพมาศจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา อบต.แจ้ซ้อน ในวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วยการเที่ยวชมและสัมผัสกับบรรยากาศ และร่วมลอยกระทง ปล่อยโคมลอย ภายในงานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน-เมืองปาน ณ ริมน้ำแม่มอญ

สำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมการประกวด ขอเชิญสมัครได้ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ อบต.แจ้ซ้อน โทรศัพท์ 086 9911 279