307649141_457220519766600_734645856330533635_n.jpg
 
ประเมิน LPA 2565 อบจ.ลำปาง ได้คะแนนร้อยละ 87.60
     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล
     จังหวัดลำปางโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 นำโดยนายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนางสาวกัญณาณัฏฐ์ พิไชยอ้น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ทำการประเมินฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
     ล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2565 จังหวัดลำปางได้ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้คะแนน ดังนี้
#ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 97.14
#ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 100
#ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ 76.67
#ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ร้อยละ 85.29
#ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 86.00
     โดย อบจ.ลำปางจะได้นำผลการประเมินฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด.
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel