306614441_452629683559017_1780180315133753842_n.jpg
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา​อบจ.ลำปาง
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและซ่อมสร้างถนน
     ในวันที่​ 10 และ​ 12​ กันยายน 2565​ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางออกติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนิน​ ดังนี้
♦️วันที่​ 10​ กันยายน​ -​ #โครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพื้นถิ่นและส่งเสริมอาชีพราษฎรดอยลังกา #ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
♦️โดยมีวัตถุประสงค์
​1.เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นถิ่นดอยลังกา สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเรื่องสมุนไพรของจังหวัดลำปางได้
2.เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นดอยลังกาต้นแบบที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นของดอยลังกา และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีช่องทางการตลาด เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
3.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนดอยลังกาให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพร
 
♦️​ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรดอยลังกาของคนในชุมชนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน โดย ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรดอยลังกา​ โอกาส​นี้​นาย​กฤศน์วัต​ ประสาน​ สมาชิก​สภา​อบจ.ลำปาง​ เขต​ อ.เมืองปานร่วม​ให้การ​ต้อนรับ​
 
♦️วันที่ 12 กันยายน​ -​ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางติดตาม​ผลการดำเนิน​ #โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,080 ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 4,980,000 บาท ก่อสร้างด้วย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)
 
♦️ #โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 6,170 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,935 ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0034 บ้านห้างฉัตร - บ้านวอแก้ว ช่วงบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 - บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 16,935,000 บาท ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565)
 
306478304_452634823558503_2346990987461898144_n.jpg  307002942_452634780225174_4817464904598505380_n.jpg  306455884_452634293558556_2442117439359735709_n.jpg
306607403_452635026891816_481582702703182049_n.jpg  306590856_452634143558571_6385144659710212968_n.jpg  306574645_452629806892338_914234090248731482_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel