306563571_452081260280526_186028743202100865_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบ 13 อำเภอ
     วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบ 13 อำเภอ ตามโครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยนางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุขกล่าวรายงาน และนายคมกฤษณ์ อารีเกิดเพียร ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ
#กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนนำร่องต้นแบบ
#กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนนำร่องต้นแบบ
#กิจกรรมที่ 3 การประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน
โดย อบจ.ลำปาง บูรณาการการทำงานร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง/ สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง/ มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง/ ม.เนชั่น / ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ ม.ราชภัฎลำปาง
ทั้งนี้ ชุมชนนำร่องต้นแบบ 13 ชุมชน จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย
1. บ้านห้วยน้ำ ม.14 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
2. บ้านวังควาย ม.6 ต.หลวงใต้ อ.งาว
3. บ้านแจ้ซ้อน ม.12 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
4. บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
5. บ้านแม่ตาลน้อย ม.8 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
6. บ้านทรายมูลพัฒนา ม.13 ต.บ้านเสด็จ อ เมืองลำปาง
7. บ้านกิ่ว ม.5 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
8. บ้านทุ่งพัฒนา ม.12 ต.หัวเสือ อ แม่ทะ
9. บ้านหัวฝ่ายหล่ายทุ่ง ม.8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
10. บ้านสบเรียง ม.7 ต.สบปราบ อ.สบปราบ
11. บ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด อ.เถิน
12. บ้านแม่ผึ้ง ม.5 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม
13. บ้านผาปังหลวง ม.2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก
#การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ได้แก่ อ.วังเหนือ อ.งาว อ.แจ้ห่ม และ อ.เมืองปาน
โซนที่ 2 ได้แก่ อ.เมืองลำปาง อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.แม่เมาะ
โซนที่ 3 ได้แก่ อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม่พริก และ อ.เสริมงาม
#วิทยากร โดย ผศ.สุวรัฐ แลสันกลาง และ นายภัทรนัย ไชยพรม จาก ม.ราชภัฎลำปาง /นางพัฒนา นาคทอง จาก ม.เนชั่น /นางแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง /นายสุทธพงศ์ ขวดแก้ว จาก สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง /นางสาววรุณ ชุ่มเป็ง นางสาวปาลิกา เกิดศิริ และ นางรัชฎาภรณ์ โยธา จาก สภาเกษตรกร จ.ลำปาง
จากนั้นมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน พร้อมวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป
#สามารถขยายผลการปฏิบัติงานไปยังชุมชนอื่น สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
306826063_452081113613874_6996826986412023699_n.jpg  306315983_452081443613841_1056653319285390597_n.jpg  306271395_452081030280549_6312072456685833430_n.jpg
306573264_452080846947234_350075339960879660_n.jpg  306701213_452081063613879_1334448388256801470_n.jpg  306321255_452080923613893_1176720621935665631_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel