306449603_451154640373188_688962936680123385_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง อบรมโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     วันที่ 11 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต ลำปาง โดยมีนายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 1 เป็นประธาน และนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ในการนี้นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภา อบจ.อำเภอเมือง เขต 3 นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.อำเภอเมือง เขต 5 นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.อำเภอเมือง เขต 7 ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภา อบจ.อำเภอเมือง เขต 8 นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว นางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา และนางจันทร์ฉาย สุภากาวี ประธาน อสม.จังหวัดลำปาง ร่วมงานด้วย
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี มีการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และสามารถทำงานตามเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกำหนดไว้ได้ จึงได้จัดทำโครงการงานสาธารณสุขขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชนกลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่แกนนำสุขภาพในชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร เพื่อการรักษาและป้องกันโรค
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำสุขภาพและภาคเครือข่ายสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 150 คน กิจกรรมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 -15 กันยายน 2565
วันแรก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและเฝ้าระวังภาวะพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ วิทยากรจาก รพ.สต.ม่วงแงว และ รพ.สต.ท่าขัว
วันที่ 2 อบรมและศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 3 อบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ รพ.สต.บ้านหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วันที่ 4 อบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการดูแล ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 
306375830_451158827039436_3407059747354156444_n.jpg  306346974_451159040372748_7347699695411876174_n.jpg  306599907_451158800372772_6705030060629511399_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel