297051367_423377963150856_203639328766280727_n.jpg

อบจ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องพ่นสารเคมี โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
ช่วงเช้ารับฟังบรรยายชีววิทยายุงและการควบคุม วิทยากรโดย น.ส.อิสราพร อุนจะนำ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง
   – บรรยายความรู้เบื้องต้นการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีในงานสาธารณสุข วิทยากรโดย นายจรัญ ลังกา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส.2 จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง
   – บรรยายการเตรียมสารเคมี และการป้องกันอันตรายจากการพ่นสารเคมี วิทยากรโดย นายสุรินทร์ ทาเรือน ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง
      ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรควบคุมกลุ่มละ 1 คน จำนวน 4 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและการซ่อมแซมเครื่องพ่นเบื้องต้น วิทยากรโดยนายศราวุธ ปัทม์แก้ว พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส.2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง
เพื่อให้ตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สามารถทำหน้าที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและลดอัตราการป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคของประชาชนในจังหวัดลำปาง

297074768_423377766484209_7529400693376137282_n.jpg  297104982_423377786484207_1883962046159040355_n.jpg  297191061_423377826484203_6549802743500954587_n.jpg  

297173744_423378063150846_8184162011958881498_n.jpg  297046145_423377769817542_7464595362318028480_n.jpg 297051382_423378196484166_8505595753194391234_n.jpg

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel