วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ ประชาคมท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ลำปางร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
      โดยมีประเด็นหรือระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 1 โครงการได้แก่ โครงการงานสาธารณสุข โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากนายก อบจ.ลำปางมีนโยบายให้กองสาธารณสุขดำเนินการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีก่อนเจ็บป่วย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 โดย อบจ.ลำปางมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 5 โครงการได้แก่
1.โครงการงานสาธารณสุข
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE )
5.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
โดยมีเหตุผลความจำเป็น เนื่องจากนายก อบจ.ลำปางมีนโยบายด้านการสาธารณสุขและนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) แผนพัฒนาดังกล่าว .
 
 
295476918_418831630272156_7622929996576679079_n.jpg   295176290_418831620272157_8041534803705465693_n.jpg  295879583_418831663605486_7911531871132442983_n.jpg   
295429333_418831650272154_7992599864106036367_n.jpg  295525047_418831683605484_7512728349657888997_n.jpg
.
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง