DSC_5557.jpg

อบจ.ลำปาง ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมสัมมนาประชาคมท้องถิ่น อบจ.ลำปาง ประจำปีงบฯ 2560 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบฯ พ.ศ.2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาคมจังหวัดและอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกภาครัฐ พร้อมทั้งคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 โดยมีประชาคมอำเภอ 13 อำเภอ และประชาคมจังหวัด รวม 1,762 คน ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการ จากนั้นได้มีการบรรยายกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ของประชาคมท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นายทักษิณ อัครวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ น.ส.พรรณี การะกัน ผอ.กองแผนและงบประมาณ

การจัดทำประชาคมท้องถิ่นนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดขึ้นในระดับท้องที่ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมแก้ไขปัญหา โดยข้อเสนอแนะ การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ประกอบการบริหารเชิงนโยบายและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้มีผู้แทนประชาคมท้องถิ่นโดยเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 คน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 คน

ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ครบวาระในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ขณะที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงต้องจัดให้มีการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง.

DSC_5478.jpg

DSC_5538.jpg DSC_5542.jpg DSC_5546.jpg

DSC_5572.jpg DSC_5574.jpg DSC_5578.jpg

DSC_5587.jpg