20229327_1741045579269011_5056443271044581689_n.jpg

ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง ตรวจติดตามโครงการเขตพื้นที่ อ.วังเหนือ และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ในเขตอำเภอแจ้ห่มและอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0058 บ้านแม่สุก-บ้านขาม อ.แจ้ห่ม , ตรวจงานจ้างถนนราดยางบ้านปงวัง. ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ งานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านแม่สุกเหนือ ต.วังซ้าย. อ.วังเหนือ โดยนางสุปราณี เกิดมูล ส.อบจ.อ.วังเหนือ เขต 1 ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ขณะที่งานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านแม่สุกเหนือ เป็นการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ โดยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และป้องกันความเสียหายของแนวถนน.

20228422_1741045182602384_746464730199628547_n.jpg 20258270_1741045342602368_5956285092596073184_n.jpg

20228341_1741045572602345_7628605620642872990_n.jpg 20228367_1741045582602344_4397291227213873490_n.jpg

20139747_1741045339269035_1314665122180669392_n.jpg