IMG_0264.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนวอแก้ว และประชาชนในตำบลวอแก้วเข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วัดศาลาไชย และวัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพระพุทธศาสนา และแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับประชาชน ในการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม

โอกาสนี้นายมงคล ขัดผาบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

IMG_0212.jpg IMG_0233.jpg IMG_0218.jpg IMG_0222.jpg IMG_0223.jpg IMG_0236.jpg IMG_0117.jpg 

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดศาลาไชย และวัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน วันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาอย่างยาวนาน

IMG_0359.jpg IMG_0355.jpg IMG_0328.jpg IMG_0368.jpg

IMG_0324.jpg