IMG_0588.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลา และมณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินงานโครงการบูรณาการกำจัดผักตบชวา รวมใจพัฒนา แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นายบุญธรรม พรหมปลูก นายกเทศบาลตำบลศาลา และพันตรีกันตภณ วิรัชเกษม ผู้แทนจาก มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ได้ร่วมลงนามและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา และวัชพืช ณ บริเวณลำห้วยแม่ปูน เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นในลำน้ำห้วยแม่ปูน ในช่วงที่ไหลผ่านทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการไหลผ่านของน้ำในลำห้วยแม่ปูนเป็นไปอย่างคล่องตัว และเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพน้ำ ให้กลายเป็นแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล และน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงานขุดลอกกำจัดผักตบชวาในลำห้วยแม่ปูน ช่วงตั้งแต่ฝายกั้นน้ำห้วยแม่ปูน ผ่านเทศบาลตำบลศาลา ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาพที่ 3 จังหวัดลำปาง ร่วมระยะทาง 1,000 เมตร ขนาดกว้าง 12 เมตร

 IMG_0479.jpg IMG_0425.jpg
IMG_0418.jpg IMG_0579.jpg
IMG_0583.jpg IMG_0577.jpg IMG_0584.jpg