i27066011.jpg

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

i2706607.jpg

 

          วันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการและประชาชนชาวจังหวัดลำปางเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

          สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดลำปาง กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ .

 

i2706609.jpg i27066010.jpg

i2706608.jpg i27066011.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1706491639391072