IMG_8565.jpg
 
อบรมการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากสถานการค้ายาสูบ (เกาะคา)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจำหน่ายบุหรี่แบบถูกกฏหมายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ และสรรพสามิตจังหวัด ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการค้ายาสูบ ถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และนายประเสริฐ เพ็ญไพรจิต เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม 6 สำนักป้องกันบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่ลักลอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม

โอกาสนี้นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

IMG_8545.jpg

IMG_8542.jpg IMG_8519.jpg

IMG_8594.jpg IMG_8610.jpg

IMG_8577.jpg IMG_8579.jpg IMG_8586.jpg