IMG_8256.jpg

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายบุญเชิด พรมศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจำหน่ายบุหรี่แบบถูกกฏหมายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ และสรรพสามิตจังหวัด ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการค้ายาสูบ ถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

IMG_8248.jpg

IMG_8237.jpg IMG_8263.jpg

IMG_8265.jpg IMG_8275.jpg IMG_8276.jpg

IMG_8213.jpg IMG_8214.jpg IMG_8219.jpg