IMG_8140.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมบูรณ์ รูปสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 โดยมี นายจรัญ รูปสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 ให้การต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มที่เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับโรงงานยาสูบ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และผู้จำหน่ายบุหรี่ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ในจังหวัดลำปาง ให้มีความเข้าใจใน บทบาท หน้าที่ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสร้างความเข้าใจในเรื่องของบุหรี่ปลอม บุหรี่หนีภาษี และบุหรี่เลี่ยงภาษี โดยมีนายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ผู้ประกอบการร้านค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

IMG_8118.jpg

IMG_8147.jpg IMG_8180.jpg

IMG_8174.jpg IMG_8160.jpg

IMG_8088.jpg IMG_8105.jpg IMG_8150.jpg

IMG_8134.jpg