120223163_4796234403750098_7033118802372336583_o.jpg

     วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง ร่วมเป็นพยาน

โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง และ ผู้บริหารหรือผู้แทน อปท.ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง

เพื่อร่วมดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน (ยกเว้นขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะกากอุตสาหกรรม) จาก อปท.และหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนาม ไปกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.

120197014_4796233450416860_7457538858182051252_o.jpg  120143727_4796233917083480_2259936047354268740_o.jpg  120224856_4796236893749849_1329036264960152444_o.jpg

120226188_4796238870416318_5386520519203505527_o.jpg  120503232_4796248907081981_5263025449859951367_o.jpg  120523449_4796240553749483_3453325644207978170_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel