118996980_4700952649944941_7170345471218991373_o.jpg

     สมาชิกสภาอบจ.ลำปางรับหลักการ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 11กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสมัยสามัญ (สมัยที่2) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องที่เสนอ
3.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยสมาชิกสภา ฯ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
โดยสมาชิกสภา ฯ มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ เนื่องจากสมาชิกสภาฯบางท่านลาออกและเสียชีวิต

สำหรับผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย
1. นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 7
2.นายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 2
3.นายถาวร บุปผาเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 4
4.นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 2
5.นายนิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 9
6.นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เสริมงาม
7.นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 2

โดยได้กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 13-15 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภา ฯ ชั้น 4

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องอื่นๆ

119123135_4700941969946009_2155141109595310023_o.jpg  118970502_4700957863277753_5052516053956417847_o.jpg  118956007_4700955576611315_2926692840616653530_o.jpg

119027003_4700954239944782_8835220094010280260_o.jpg  119066043_4700955696611303_7372933793758548071_o.jpg  119072475_4700954769944729_5354393393345728588_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel