115950214 4505548036152071 4201383422476089074 o

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันตามแผนการดำเนินงานด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรของจังหวัดลำปาง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความรู้และมีทักษะ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อเกิดรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการปฏิบัติที่ยึดหลักวิชาการมีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

     จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตรโดยให้ความรู้การผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
โดยมีทีมวิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตร และประชาชนทั่วไป ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 325 คน ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ดังนี้

-22 กรกฎาคม 2563 บ้านแม่พริกลุ่ม ต.แม่พริก (ทต.ตำบลแม่พริก) อำเภอแม่พริก

-23 กรกฎาคม 2563 บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว (อบต.วังแก้ว) อำเภอวังเหนือ

-24 กรกฎาคม 2563 บ้านปางมะโอ ตำบลบ้านอ้อน (อบต.บ้านอ้อน) อำเภองาว

-31 กรกฎาคม 2563 บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก (ทต.แม่มอก) อำเภอเถิน

-3 สิงหาคม 2563 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน (อบต.แจ้ซ้อน) อำเภอเมืองปาน

-4 สิงหาคม 2563 บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา (อบต.ใหม่พัฒนา) อำเภอเกาะคา

-5 สิงหาคม 2563 บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน (อบต.ปงดอน) อำเภอแจ้ห่ม

-6 สิงหาคม 2563 บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ (ทต.สบปราบ) อำเภอสบปราบ

-7 สิงหาคม 2563 บ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง (ทต.เสริมกลาง) อำเภอเสริมงาม

10 สิงหาคม 2563 บ้านนากว้าว(กิ่ว) ตำบลบ้านกิ่ว (อบต.บ้านกิ่ว)อำเภอแม่ทะ

-11 สิงหาคม 2563 บ้านใหม่มงคล ตำบลแม่เมาะ (ทต.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ

-13 สิงหาคม 2563 บ้านหลายทุ่ง ตำบลวอแก้ว (อบต.วอแก้ว) อำเภอห้างฉัตร

-14 สิงหาคม 2563 บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย (ทต.พิชัย) อำเภอเมืองลำปาง

116095953 4505579132815628 5041135489849709559 o  116342433 4505548312818710 8699400958482683250 o  116423122 4505552566151618 7136164824944133465 o

116794124 4505552026151672 3978011452337880230 o  116909706 4505553202818221 1748131198100303679 o  116049875 4505550959485112 6472698486521092677 o

ภาพ : กองแผน

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao