newnormalja

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก ถึงแม้ว่าในประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะลดน้อยลง แต่ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของรัฐ และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้าง ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ได้ปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันสู่วิถีใหม่ หรือ New Normal ดังนี้
1. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น
2. สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ
3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
4. ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
5. เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์อื่นใดที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น
7. หลีกเลี่ยงการร่วมงานหรือกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก
8. ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น โดยพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด
9. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง สวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
10. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที

     นอกจากนี้ก่อนเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือไม่ พร้อมทั้งวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐ เพื่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและชีวิตของตน ป้องกันตนเอง ป้องกันคนรอบข้าง และป้องกันสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).

# New Normal ชีวิตวิถีใหม่
# อย่าประมาท การ์ดไม่ตก

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao