102598336_4258491650857712_8992307987018331494_o.jpg

     ด้วยจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง กรณีนายจันทร์ติ๊บ พงษ์พลวัต ผู้ใหญ่บ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน ประกอบด้วยระบบโซล่าเซลล์ที่ส่วนราชการติดตั้งแต่เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลทำให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งถนนทางเข้าหมู่บ้าน

     วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ได้มอบหมายให้นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม เพื่อรับฟังข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จนท.กรมป่าไม้ จนท.อุทยานฯ และพลังงานจังหวัดลำปาง

สำหรับผลการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้
-พลังงานจังหวัดลำปาง รับผิดชอบ/ดูแลระบบโซล่าเซลล์
-อบจ.ลำปางช่วยสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงถนน โดยจะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ซึ่งการปรับปรุงถนนดังกล่าวถือเป็นอำนาจหน้าที่และดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำปาง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย

     นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ อบจ.ลำปาง ในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดลำปาง โดยประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง.

103801086_4258493354190875_2660947066188816834_n.jpg  101197074_4258494780857399_1083636173674798908_o.jpg  102435722_4258495597523984_4645626609464768486_o.jpg

102662973_4258496137523930_9081487576454218764_o.jpg  102966447_4258494247524119_6095505849796532098_o.jpg  103438187_4258496897523854_1200857218459378047_n.jpg  

ภาพ : กองช่าง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao