90896055_3933582296681984_1557299500228280320_o.jpg

     ตามที่อบจ.ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 และร่วมกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

ส่งผลทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่งประสานขอรับการสนับสนุนหน้ากากผ้ามายังนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับมีความห่วงใยลูกจ้าง อบจ.ลำปางที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ซึ่งไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ป้องกันฝุ่นควันและโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง โดยใช้เวลาว่างในช่วงพักเที่ยง หรือไม่มีภารกิจ ทำการตัดเย็บหน้ากากผ้า ซึ่งจะได้รวบรวมและส่งมอบต่อประชาชนและลูกจ้างของ อบจ.ลำปางต่อไป.

90580577_3933582810015266_2667547609941409792_o.jpg  90884412_3933583053348575_8682971847148437504_o.jpg

91172795_3933584036681810_3798987801257574400_o.jpg  90463677_3933583460015201_7646346868527464448_o.jpg  91182268_3933583763348504_2418385381595545600_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao