89991514_3906381149402099_2573661755154628608_o.jpg

     วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โดยอบจ.ลำปางได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปางให้ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมกับจังหวัดดำเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมประชุมและรายงานผลความคืบหน้าโครงการฯ

โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กม.688-689 (ถนนพหลโยธิน) ความกว้าง 40.00 เมตร จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 กม. (ถนนจามเทวี ช่วง กม.3+400-3+500) ความกว้าง 30.00 เมตร

ซึ่งการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 และอบจ.ลำปางร่วมกับจังหวัดลำปางดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 หลังเสร็จพิธีฉัตรมงคลหรือเวลาที่จังหวัดเห็นสมควรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน

การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำความสะอาด จัดระเบียบพื้นที่ให้เรียบร้อยสวยงาม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอสาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบฐานรากและโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง และก่อนดำเนินการให้แจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อจะเข้าไปตรวจดูการดำเนินงาน และมอบหมายให้ท้องถิ่นที่ไม่มีกิจกรรมในการดำเนินงานดังกล่าวให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ถนน และสวนสาธารณะให้งดงาม รวมถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก-สะพานท่าเดื่อ ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

90045997_3906428016064079_5737047018543513600_o.jpg  89958767_3906398102733737_4106174329102794752_o.jpg  89992938_3906398829400331_2429446992556982272_o.jpg

90111145_3906550392718508_5588053666742403072_o.jpg  90112070_3906426249397589_4787590351110012928_o.jpg  90308831_3906425342731013_978871180456886272_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao