80988433_3623767200996830_6172921250592063488_o.jpg

     วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กโดยจัดให้มีเวทีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและจินตนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย เพราะเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติหากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในทางที่ถูกต้อง เด็กจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และกฎกระทรวง พ.ศ.2541 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกด้าน จึงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ “คิดดี คิดส์ Day” ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็งฯ สพป.เขต 1 สพป.เขต 3 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง การกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา และ อบต.บ่อแฮ้ว

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเล่านิทาน / DIY ระบายสีเซรามิก / หุ่นยนต์แมงมุม / วาดภาพกำแพง “ลำปางที่ฉันรัก” / กิจกรรมนันทนาการ / เกม-การละเล่น / การแสดงบนเวที / กิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา / นิทรรศการ “หน้าที่พลเมือง” / การคัดแยกขยะเปียก / กิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างนวัตกรรม และซุ้มอาหารเครื่องดื่ม บริการฟรี! พร้อมรับของรางวัลกันมากมาย

“คิดดี คิดส์ Day” วันเด็กแห่งชาติ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผู้มีจิตอาสาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) ให้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดลำปางต่อไป.

ข่าว :  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao