78324961_3491537117553173_8751582893140082688_o.jpg

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หน.ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การหมักปุ๋ยชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง.

78184930_3491536967553188_604205712754606080_o.jpg  76920568_3491537050886513_4557086981116395520_o.jpg  78217937_3491537434219808_3362283880311685120_o.jpg

78088436_3491537254219826_7927885831660896256_o.jpg  78397613_3491537350886483_1399448031782240256_o.jpg  78341377_3491537290886489_1450052143917563904_o.jpg

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao