78126061_3486935028013382_1462394114694709248_o.jpg

     ผอ.กองช่างอบจ.ลำปางร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ม.11 บ้านโฮ่ง-ทะล้า ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร เชื่อมบ้านสันทราย ต.เวียงตาล ระบุจะเร่งสร้างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการออกให้บริการ พร้อมพบปะพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โอกาสนี้ ผอ.กองช่างอบจ.ลำปางได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีชาวบ้านร้องเรียนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ม.11 บ้านโฮ่ง-ทะล้า ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เชื่อมบ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เนื่องจากผิวถนนจราจรเกิดชำรุดผิวถนนหลุดร่อนเป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

"ถนนดังกล่าวเป็นสายทางของ อบจ. / ลป.ถ. 1-0036 บ้านหม้อ - บ้านสันทราย อ.ห้างฉัตร ระยะทาง 3.370 ก.ม.โดย อบจ.ลำปางจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนธันวาคม 2562 มีขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม." นายธีทัต กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

หลังจากได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขแล้ว สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่ออบจ.ลำปางดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ จะส่งผลทำให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกต่อไป.

74573202_3486935211346697_3743393418160635904_o.jpg  77031307_3486934791346739_6869516473002360832_o.jpg  78494138_3486934764680075_8205123127349346304_o.jpg

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao