75456902_3471586129548272_7856450363635793920_o.jpg

     การคัดแยกขยะเปียกของอบจ.ลำปางเริ่มปฏิบัติการอย่างจริงจังและเข้มข้นยิ่งขึ้น #เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก การตระหนักรู้ และเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ

ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ

 ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ) หลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันผ่านไป ชาวอบจ.ลำปางได้ร่วมกันนำเศษอาหารหรือขยะเปียกมาเททิ้งยังถังหมัก ที่ได้มีการเจาะก้นถังและฝังดินภายในบริเวณพื้นที่สำนักงาน ฯ ซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างปุ๋ยบำรุงดินและพืชผัก และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง

#ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอบจ.ลำปาง

74579852_3471587632881455_3841649715703709696_o.jpg  76940750_3471586182881600_3564153966063255552_o.jpg  78163749_3471587329548152_3467464421050155008_o.jpg

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao