76680288_3467956696577882_2672749017200328704_o.jpg

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งกำหนดพื้นที่สร้างภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษาของจังหวัดลำปาง (สวนสาธารณะหนองกระทิง) โดยได้พิจารณาคัดเลือกฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man” และฐาน 4 เรือสลัดลิง ซึ่งนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สถาปนิกการศึกษาเป็นผู้ออกแบบจากทั้งหมด 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 สระทารก ฐานที่ 2 สระน้ำ อิน จัน ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง และฐานที่ 5 หัดว่ายน้ำ

#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงการบ่มเพาะ สร้างพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสม เป็นการวางฐานรากให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมวัย ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นตามฐาน แต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ทำให้เกิดสติปัญญา สามารถเรียนรู้ต่อยอด ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและอบจ.ลำปาง ซึ่งได้มีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสม โดยจะสร้างฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man” และฐาน 4 เรือสลัดลิง ตัดส่วนประกอบของฐานที่เป็นน้ำออกเพื่อสะดวกต่อการดูแลและความปลอดภัยของเด็ก กำหนดสร้างตั้งแต่วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากนายดิสสกรจะเดินทางมาถ่ายทอดความรู้และสร้างสนามเด็กเล่นในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อบจ.ลำปางได้ประสานกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ขอกำลังพลค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผูกเชือกมาร่วมสร้างและสอนบุคลากร


#นอกจากการประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานแล้ว ทุกคนในสังคมสามารถร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเป็นแรงงานจิตอาสา เพื่อร่วมวางรากฐานพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป.

75481854_3467968433243375_8398535129709936640_o.jpg  78139490_3467969136576638_2349866299443642368_o.jpg  76644600_3467969209909964_6662850175796510720_o.jpg

75602721_3467962659910619_6956539382366994432_o.jpg  76686024_3467962686577283_9074527436950994944_o.jpg  76713942_3467969406576611_3192071079375929344_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao