วันที่ 11 กันยายน 2562 อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็น รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีข้าราชการ อบจ.ลำปางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากนายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง วิทยากร

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

สำหรับหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย
-แนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง
- การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- หลักการแก้ไขสัญญา
- การงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายสัญญา
- การบอกเลิกสัญญา
- ขั้นตอนการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน และลักษณะของผู้ทิ้งงาน
- กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี และวิธีการจำหน่ายพัสดุ
- การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

    

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao