วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ รับฟังการบรรยายความรู้หัวข้อ
- “การบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานและกลไกภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562” โดย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง
- “การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายอาคม มีเมล์ หน.กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวังเหนือ
- “ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารสร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกช่วงวัย” โดย นางพิมธิดา ดีบุกคำ และ พอ.สันดุษิต ดีบุกคำ จากศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง
- “แนวทางและกุญแจสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” โดย นายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว จากศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง
และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 จัดโดย อบจ.ลำปาง ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง อาทิ กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวระดับจังหวัด คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว 10 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชนจิตอาสา ผู้ปกครองจิตอาสา แกนนำสตรีจิตอาสา และเยาวชนจิตอาสา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครอบครัว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและยุติความรุนแรงในครอบครัว.

    

    

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao