วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยนายมนตรี ปานสูง ประธานสภา อบต.หินปัก นำสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ อบต.หินปัก จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะฯ อบจ.ลำปาง เป็นวิทยากร

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง มีระบบการบริหารจัดการขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการขยะในระยะยาว เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ขณะเดียวกันร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชาวจังหวัดลำปาง.

# อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

      

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao